Historie

 

Historie Tělocvičné jednoty Sokol Komárov

 

Tělocvičná jednota Sokol Komárov byla založena 9. března 1902. Prvním starostou byl zvolen br. Emanuel Wimmer, místní obchodník. Byl pronajat sál u Tůmů, kde začíná čilý tělocvičný i kulturní život. Byl ustaven cvičitelský sbor, zábavní a vzdělavatelsko-výletní odbor. 2. června 1902 byla jednota přijata do sokolské župy Rokycanovy. Dne 2. června 1907 se uskutečnil v Komárově sedmý slet župy Rokycanovy. V roce 1907 byl založen ženský odbor. Pátého všesokolského sletu v Praze roku 1907 se zúčastnilo 13 borců. V roce 1910 opouští tělocvičná jednota Sokol sál u Tůmů a začíná cvičit v nově upravené tělocvičně ve stodole u br. Wimmra. Dne 20. července 1913 se konal v Komárově (již podruhé) dvanáctý slet Rokycanovy župy. V roce 1919 byl založen odbor loutkářský, který v prosinci téhož roku uspořádal výstavu loutek a sehrál první loutkové představení „Posvícení v Hudlicích“. V roce 1920 byl ustanoven stavební odbor pro stavbu sokolovny. VII. všesokolského sletu se účastnilo 61 našich bratří a sester. K 23. březnu 1921 má komárovský Sokol 160 členů a členek. Přípravné práce na stavbu sokolovny dále pokračovaly a 22. července 1923 byl položen její základní kámen. Dne 29. října 1923 se konala ustavující schůze hudebního odboru. Dne 18. listopadu 1923 byla projednána možnost založení sokolské pobočky v Oseku při jednotě Komárov. Později takové pobočky vznikly i ve Hvozdcích, Chaloupkách, Jivině, Olešné, ve Svaté Dobrotivé a Újezdě. Stav členstva k 31.12. 1923 činil celkem 330 členů a členek včetně žactva a dorostu.

Dne 22. července 1924 předal stavební odbor novou sokolovnu předsednictvu TJ Sokol. První taneční zábava v nové sokolovně se konala 19. října 1924. V roce 1925 byly zahájeny práce na zhotovení letního cvičiště. VIII. VS v Praze se zúčastnily všechny složky. IX. VS roku 1932 se zúčastnilo 22 žáků, 28 žákyň, 11 dorostenců, 12 dorostenek, 19 mužů a 18 žen. Na mimořádné schůzi 25. července 1932 bylo usneseno, že bude postaven na komárovském náměstí Tyršův pomník. V předvečer jeho odhalení, dne 27. září 1932, se konala tělocvičná akademie. Biografický odbor si vedl rovněž úspěšně. Dne 15. září 1934 byla namontována aparatura filmu a o 14 dní později byl promítnut první zvukový film.

V červnu 1936 byl dán návrh na zhotovení sokolského praporu. Jeho slavnostní rozvinutí bylo uskutečněno 22. května 1938. X. VS se zúčastnilo 52 bratří, 24 dorostenců, 44 žáků, 40 sester, 17 dorostenek a 19 žákyň.

Dne 15. března 1941 navštěvuje naši jednotu starosta ČOS bratr Dr. J. V. Keller. I na naši jednotu padl smutek. Br. Eduard Král byl popraven v Praze, br. Rudolf Ernest zemřel v Terezíně, br. Ladislav Mraček zemřel v Německu, br. Václav Charvát byl popraven v Praze. Poručík Miloš Pecánek (náš bývalý dorostenec) jako důstojník popraven v Klatovech za odboj. Stav členstva k 6. červenci 1945 je 240 členů a členek. Dne 5. května 1946 byla v sokolovně odhalena pamětní deska obětem druhé světové války. Sokolský biograf přechází v roce 1946 do správy státního filmu. V dubnu 1947 navštívil v rámci 45. výročí založení Sokola v Komárově naši jednotu starosta ČOS br. Dr. Antonín Hřebík. Na XI. VS v Praze vystoupilo 43 žen, 35 mužů, 40 dorostenek, 42 dorostenců, 26 žákyň a 27 žáků.

Od roku 1949 nese naše jednota název TJ Buzuluk Komárov. Vznikla sloučením Sokola, DTJ, FPT a sportovního klubu SK. V roce 1950 přechází sokolovna do správy ROH a začíná rozsáhlá stavba jeviště. V dalších letech je činnost zaměřena na sportovní hry a to házenou, košíkovou, kopanou, dále pak na přípravu na spartakiádu. V roce 1956 se vrací sokolovna do majetku ČSTV, a tím se stává majetkem jednoty. V padesátých letech zaniká házená, sport provozovaný v Komárově od roku 1924 a přibližně i ve stejnou dobu i košíková. V jednotě kromě základní tělesné výchovy zůstávají z kolektivních sportů jen kopaná a lední hokej. V roce 1962 se začalo se stavbou pevného kluziště za sokolovnou. Po ročním úsilí se zde již na zimu 1963 sehrálo první utkání v ledním hokeji. V roce 1963 se zakládá oddíl odbíjené, který později slaví úspěchy, jako v minulosti házená a košíková. V roce 1967 až 1969 byla provedena rozsáhlá přestavba sokolovny. V tu dobu také oddíl odbíjené postavil nové hřiště, které svému účelu slouží dodnes. V roce 1974 byl založen oddíl badmintonu, který po deseti letech zanikl. Vyvrcholením cvičebního roku začaly být stanové tábory žactva, pořádané pravidelně od roku 1975. Od roku 1975 se také pořádá pravidelně Pešíkův pochod. V roce 1976 již cvičitelé zajišťují každoroční chod tábora na vlastním pozemku ve Lhotě pod Radčem. V roce 1978 je započato s výstavbou nové tělocvičny, která je řešena jako přístavek ke stávající sokolovně. V následujícím roce dne 16. prosince je slavnostně otevřena. Odbor turistiky založil v roce 1984 tradici Vánočních běhů Komárovem.

Dne 24. května 1990 přešla celá tělovýchovná jednota pod obnovenou Československou obec sokolskou. Prvním starostou obnoveného Sokola byl ing. Miloslav Devera, náčelníkem ing. Jan Jelen, náčelnicí Jaroslava Prokopová, jednatelkou Olga Kleknerová. Druhým starostou obnoveného Sokola byl v roce 1992 zvolen Karel Prokop.

Do dějin společných sokolských akcí se zapíše v roce 1991 i mezinárodní tábor ČOS ve Lhotě pod Radčem, na jehož zdárném průběhu se také podíleli členové naší jednoty. Na tábor přijelo 27 dětí ze zahraničních jednot. Postavením více hřišť na jednom místě se plní sen volejbalových generací, a tak se může konat v roce 1991 první ročník komárovského volejbalového turnaje mužů i žen. Tento turnaj oddíl pořádá dodnes. Od roku 1993 působí v naší jednotě oddíl starších cvičenců „Věrná garda“. V tomto roce se konalo v naší jednotě první školení cvičitelů v obnoveném Sokole.

Odrazovým můstkem se v roce 1994 stal XII. VS v Praze. Do nácviku se zapojilo 174 členů naší jednoty. Své postavení v Rokycanově župě jsme potvrdili uspořádáním (v historii již potřetí) 23. župního sletu dne 12. června za účasti 560 cvičenců, z toho 130 z naší jednoty. Mezi cvičenci se objevil i starosta Kanadského Sokola Jan Waldauf. Na Strahově naši jednotu zastupovalo 135 cvičících: 8 párů rodičů s dětmi, 15 mladších žákyň, 15 starších žákyň, 16 žáků, jejich doprovod, 10 dorostenek, 10 mužů a 9 dorostenců, 5 žen a 33 cvičenců Věrné gardy. Starší žáci obsadili v roce 1995 druhé místo v nové gymnastické soutěži Eurotým.

Začátkem roku 1996 se uskutečnil turistický bál – návštěva byla přes 300 lidí a nejvzdálenějšími účastníky byli sokolové z USA. Dále v Komárově proběhl oblastní sraz staršího žactva České obce sokolské za účasti 38 sokolíků ze župy Jungmannovy, Plzeňské, Krušnohorské–Kukaňovy, Karlovarské, Podbělohorské, Šumavské a Rokycanovy.

V roce 1997 oslavila naše jednota 95 let svého trvání. Od roku 1997 je Pešíkův pochod doplněn o cyklotrasy.

Dne 27. května 2000 se konal v Komárově již počtvrté župní slet sokolské župy Rokycanovy. Zúčastnilo se ho celkem 760 cvičenců, z toho 165 z naší jednoty. Na slet přijeli sokolové z tělocvičných jednot Rokycanovy župy, ze Sokola Žebrák, Prahy, Plzně, Spáleného Poříčí, Klatov a Roudnice nad Labem. Diváků bylo na jeden tisíc. Svou přítomností poctil slet i náčelník ČOS doc. Vratislav Svatoň. Na XIII. VS v Praze vystoupilo 110 našich cvičenců: 12 mladších žákyň, 10 mladších žáků, 14 starších žákyň, 12 starších žáků, jejich doprovod, 15 dorostenek a žen, 15 mužů, 16 žen a 16 mužů skladby Věrné gardy, 3 cvičenci koedukované skladby „Obrazy“.

Úspěšná byla v roce 2001 účast našich žáků na přeboru ČOS mladšího žactva ve všestrannosti – Jan Eiselt získal titul přeborníka v atletice. 13. října 2001 se konal v Komárově župní přebor ZZZ, kdy se vítěznými hlídkami stali členové naší jednoty. Rok 2002 byl ve znamení sta let činnosti naší jednoty. Na přeboru ČOS mladšího žactva v sokolské všestrannosti se v květnu 2002 umístil Vlastimil Štich na 10. místě.

V rámci reorganizace sokolských žup v roce 2003 přešla naše jednota do župy Jungmannovy. V roce 2004 začal v naší jednotě pracovat oddíl florbalu. Sletová štafeta proběhla v sobotu 24. září 2005. Naše jednota zajišťovala úsek Tlustice-Záluží-Osek-Komárov-Kařízek-Kařez. Do nácviku na XIV. VS se zapojilo 124 cvičenců. Vrcholnou akcí naší jednoty byl slet župy Jungmannovy v Komárově, který se uskutečnil v sobotu 10. června 2006. Před zraky jednoho tisíce diváků se na ploše komárovského cvičiště představilo 785 sokolů z 27 tělocvičných jednot. Z naší jednoty vystoupilo 111 cvičenců. K této události byl vydán almanach. Pražského finále na Strahově se účastnilo 78 našich členů, z toho 44 dětí a dorostu. Sletové výtvarné soutěže se zúčastnili naši předškoláci. Nejlépe se umístil Jan Slepička, který získal 3. místo ve své kategorii v rámci župy, 4. místo pak v rámci ČOS. V roce 2015 byla rekordní účast na Pešíkově pochodu - 605 účastníků.

V současné době pracuje v naší jednotě odbor všestrannosti, odbor volejbalu, turistiky a nohejbalu. Odbor všestrannosti vyvíjí činnost v oddílech: rodiče a děti, předškolní děti, mladší žákyně, dětský aerobik, mladší a starší žáci, dorost, aerobik, kondiční cvičení pro ženy, muži, Věrná garda (senioři), sportovní gymnastika, oddíl rekreačních sportů a florbal. Agilní odbor volejbalu pořádá kromě turnajů a mistrovských zápasů také výcvikové tábory pro mládež, soustředění, lyžařské výcviky. Celoročně se věnuje tréninku budoucích adeptek (tzv. přípravka děvčat), žákyň, dorostenek a žen, tréninku mužů. Odbor turistiky každoročně pořádá lyžařské zájezdy pro běžkaře a sjezdaře, pěší a cyklovýpravy za krásami naší vlasti, velmi populární Pešíkův pochod, Mikulášský pochod, Vánoční běh Komárovem. Hlavní výbor naší jednoty zajišťuje každoročně taneční kurzy pro mladistvé a nově i pokračovací taneční kurz pro mladistvé. Do kulturní činnosti jednoty také patří pravidelné konání Šibřinek a dětského maškarního bálu.

Složení současného výboru: Bohuslav Ernest (starosta), Miroslav Suttr (místostarosta a vzdělavatel), Olga Kleknerová (jednatel), Ing. Jan Jelen (náčelník), Eva Veigendová (náčelnice), Zdeněk Laštovička (předseda odboru sportu), Božena Horová (matrikář), Ing. Antonín Fraitag (kulturní činnost), Antonín Novotný (péče o majetek), Ing. Lucie Rudolfová (hospodář), Ing. Miloslav Devera, Jaroslav Kocourek (pobyt v přírodě), Pavlína Jánská. Počet členů jednoty k 1.1. 2017 je 385.

TOPlist